បាល់

  • Deep Groove Ball Bearing

    ខ្លាឃ្មុំគ្រាប់បាល់ហ្គ្រោដជ្រៅ

    ការពិពណ៌នាសំភារៈទ្រនាប់ទ្រនាប់គ្រាប់បាល់ហ្គ្រូវធ័រដែកថែបបញ្ចប់ប្រអប់ប្រេង ៦០០០ ស៊េរី ៦០៤.៦០៥.៦០៦.៦០៧.៦០៨.៦០៩.៦០០០.៦០០១.៦០០២.៦០០៣.៦០០៤.៦០០៥.៦២០៦.២២០.៦២០២.២២០.២២០.២២០.២២០.២២០.២២០.២២០.២២០.២២០.២២០.២២០.២២០.២២០២.២២០២.២២០២២២២.២២០.២២០២២២២២២.២០២៦២២២២២២២.២០២៦២២២២០២២.២២២.២២០២២២២២.២០២៦២២២២២.២២០.២២០២២២៦២២.២០២៦២២២២០២៦. .៦២១២ ៦៣០០ ស៊េរី ៦៣៤.៦៣៥.៦៣៦.៦៧.៦៣៨.៦៣៩.៣៣០០.៦៣០១.៦៣០២.៦៣០៣.៦៣០៤.៦៣០៥.៦៣០៦.៦៣០៧.៦៣០៨.៦៣០.៩៣៣១០.៦៣១១.១៤.១២.១៤៦០០ ស៊េរី ៦៤០៣.៦៤០.៤៤០.៥៤៤០.៦៣០៧.៦៣០.៦៤០៩.៦៤១០.៦១៤៤.៤៤.១២.៦៣.៦១៤.៤៤.១៤.១៦.៦១៤.៤៤.៦១.១៤៦.