ខ្សែវាលម៉ោនរបង

  • Field Wire Mesh Fence

    ខ្សែវាលម៉ោនរបង

    របងលួសគោត្រូវបានផលិតឡើងក្នុងជំរើសនិងកំពស់យ៉ាងទូលាយដែលបង្ហាញពីគំលាតដែលបានបញ្ចប់ដោយចាប់ផ្តើមពីការបើកតូចនៅចុងខាងក្រោមជួយការពារការចូលពីសត្វតូចៗ។ ទីតាំងណាមួយរបងទីវាលរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដោយប្រើភាពខុសប្លែកគ្នានៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីដាក់សេះគោក្របីជ្រូកព្រៃនិងសត្វធំ ៗ ដទៃទៀត។ ការដាក់ពាក្យ: វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វគោចៀមក្នុងគោ ...