ក្រចកទូទៅ

  • Steel Nail Common Nail

    ដែកគោលក្រចកទូទៅ

    សំណាញ់ដែកគោលមូលមូលសំរាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅ៖ សំរាប់ការសាងសង់ករណីឈើនិងតុរប្យួរខោអាវគ្រឿងសង្ហារិមចំណុចឆែករឺចំណុចពេជ្រក្បាលធម្មតាដុសខាត់។ ពាក្យសុំៈ LENGHT GAUGE (INCHES) (MM) (BWG) ៣ / ៨ * ៩.៥២៥ ១៩/២០ ១ / ២ * ១២.៧០០ ២០/១៩/១៨ ៥ / ៨ * ១៥.៨៧៥ ១៩/១៨/១៧ ៣/៤ * ១៩.០៥០ ១៩ / ១៨ / ១៧ ៧ / ៨ * ២២.២២៥ ១៨/១៧ ១ * ២៥.៤០០ ១៧ / ១៦ / ១៥ / ១៤ ១-១ / ៤ * ៣១.៧៤៩ ១៦/១៥/១៤ ១-១ / ២ * ៣៨.០៩៩ ១៥/១៤/១៣ ១-៣ ៤ ៤៤.៤៤០ ១៤/១៣/១៣ ២ * …