ដែកថែប

  • Steel Grating

    ដែកថែប

    ការបញ្ចូលដែកវាគឺជារនាំងដែកយោងទៅតាមចម្ងាយជាក់លាក់មួយនិងឈើឆ្កាងដែលបានរៀបចំនិងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពាក់កណ្តាលឡាតាំងរាងការ៉េដែលមានផលិតផលធ្វើពីដែកនិងដែកថែប។ របារទ្រនាប់ 25/3 មម, 25 មម / 4 មម, 25 មម / 5 មម, 30/3 មម, 30/5 មម, 32/3 មម, 32/5 មម, 40/3 មម………… 75/5 មម, 100/10 មមបើក 30 មម 32 មម 30 មម x ៦០ មម, ៣០ មម x ១០០ ម, ៣៨ មម x ១០០ ម។ ម, ៤០ មម x ១០០ ម។ ម, ៥០ មម x ៥០ ម។ ម, ៥០ មម x ១០០ ម។ ល។