ក្រចកប្រភេទយូ

  • Steel Nail U Clip Nail

    ក្រចកដែកគោលយូវី

    លក្ខណៈបច្ចេកទេស ength ប្រវែង (ម។ ម។ ) អង្កត់ផ្ចិត (ម។ ម។ ) ១៤ ១.៥ ១៦ ១.៨ ១៨ ២.០ ២០ ២.០.2២.២ ២៣ ២.២,២.៤ ២៥ ២.៤,២.៥,៣.០ ២៧ ២.៧,៣.០ ៣០ ២.៧,៣.០,៣.៥ ៣៥ ២.៤,៣.០,៣.៥.៤.០ ៤០ ៣.៥ , ៤-០, ៤.៥ ៤៥ ៤-០, ៤.៥ ៥០ ៤-៤.៥-៥.០ វេចខ្ចប់: ១ គ។ ក្រ / កាបូប (ប្រអប់) ២០ គីឡូក្រាម / កេសឬ ២៥ គីឡូក្រាម / កេស។